Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy Sprzedaży Towarów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.


Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Towaru w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Towar został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy Sprzedaży. 


Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


Od 1 stycznia 2021 r. ww. uprawnienie przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


W celu usprawnienia i przyśpieszenia procesu zwrotu uzupełnij i dołącz do przesyłki FORMULARZ ZWROTU / WYMIANY / REKLAMACJI TOWARU. Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik 2 do ustawy o prawach konsumenta), jednak nie jest to obowiązkowe, a odstąpić od umowy można w dowolnej formie, kierując do nas jednoznaczne oświadczenie:
    •    pisemnie na adres:
    •    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@jd24.com.pl;
Przesyłkę ze zwracanym towarem nadaj na adres: MTG Sp. z o. o., ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno

Loading...